Postdoctoral Fellow

Jinbao Wu

wujinbao@nibs.ac.cn

Tianjin University (Ph.D.)

Shaoqiang Yang

yangshaoqiang@nibs.ac.cn

Nankai University (Ph.D.)

Graduate Students

Junming Zhuo

zhuojunming@nibs.ac.cn

Nanjing Agricultural University (B.S.)

Zichen Cao

caozichen@nibs.ac.cn

Beijing University of Chemical Technology (M.S.)

Guangpeng Xu

xuguangpeng@nibs.ac.cn

Chengdu Institute of Biology (M.S.)

Wenxuan Sun

sunwenxuan@nibs.ac.cn

Qingdao University of Science and Technology (B.S.)

Zijian Li

lizijian@nibs.ac.cn

Beijing University of Chemical Technology (B.S.)

Jianpeng Zhang

zhangjianpeng@nibs.ac.cn

Lanzhou University of Technology (B.S.)

Yuxi Li

liyuxi@nibs.ac.cn

Tianjin University of Science & Technology (M.S.)

Chenglong Chen

chenchenglong@nibs.ac.cn

Qingdao University of Science and Technology (B.S.)

Undergraduate Students

Technicians

Yong Zhang

zhangyong@nibs.ac.cn

Tianjin University (M.S.)

Luyang Li

918924638@qq.com

Tianjin University of Technology (B.S.)

Lab Manager

Hongjuan Liu

liuhongjuan@nibs.ac.cn

Northeastern University (M. S.)